Nihayet o ihaleye tekrar çıkılıyor!

Başkan Selahattin Gürkan ile beraber tasarruf tedbirleri kapsamında tüm ihaleler iptal edilmişti. O ihaleye tekrar çıkılıyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Başkan Selahattin Gürkan ile beraber tasarruf tedbirleri kapsamında tüm ihaleler iptal edilmişti. O ihaleye tekrar çıkılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı reklam alanları için 23 Temmuz 2019 günü ihaleye çıkılıyor.

İhale için yapılan açıklamada, “250 adet raket ve otobüs durağı, 15 adet megalight, 330 adet billboard olmak üzere toplam 595 adet açık hava reklam araçları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak ‘Açık Teklif Usulü’ ihale ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir” denildi.

İhale şartları şu şekilde belirtilmiş:
 

a) İhale ile ilgili İdari Şartname Madde 10’da belirtilen tutarlarda geçici teminat makbuzu,
b) Söz konusu reklam gereçlerini ve yerlerini gördüğüne dair dilekçe.
c) Şartname Bedel Makbuzu 250,00 TL.dir.
d) 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgah belgesi,
e) Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Muhtarlıktan veya İl Nufus Müdürlüğünden onaylı)
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü .
g) Noter tasdikli imza beyannamesi
h) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ı) İş bitirme Belgesi; tek belgede kamu kurum ve kuruluşlarından alınan en az 5.000.000,00 TL’lik açık hava reklam işine ait iş bitirme belgesi
j) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ( Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) yatırıldığını gösteren makbuzlar.
k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
l) İhale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname
m) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi
n) Malatya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6.2.Tüzel Kişiler İçin:
a) İhale ile ilgili İdari Şartname Madde 10’da belirtilen tutarlarda geçici teminat makbuzu,
b) Söz konusu reklam gereçlerini ve yerlerini gördüğüne dair dilekçe.
c) Şartname Bedel Makbuzu 250,00 TL.dir.
d) İhaleye katılacak tüzel kişi yetkilisinin 2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,
e) İhaleye katılacak tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü .
g) Noter tasdikli imza beyannamesi
h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,
ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
j) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
k) İş bitirme Belgesi; tek belgede kamu kurum ve kuruluşlarından alınan en az 5.000.000,00 TL’lik açık hava reklam işine ait iş bitirme belgesi
l) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (İhale İşleri Şube Müdürlüğü) yatırıldığını gösteren makbuzlar
m) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,
n) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
o) İhale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
p) Malatya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Kayısı Haber
 

Kayısı Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?